تاریخچه و اهداف

به جهت ناجیز بودن سهم پژوهشای بالینی علیرغم ظرفیت بالای منابع مطالعاتی و حضور جمع کثیری از اعضا هیات علمی و ....... در بیمارستانها و اهمیت بالای این پژوهشها به جهت ایفای نقش واسط در انتقال دانش بر گرفته از پژوهشهای بنیادی و پاسخگویی به گروه هدف (بیماران )، در سال 82 کمیته سیاستگذاری تحقیفات بالینی با هدف بستر سازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی را در دستور کار قرار داد و بر این اساس در ابتدا در ابتدا دانشگلههای علوم پزشکی: تهران، شهیدبهشتی، ایران، تبریز و شیراز که بصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند برای این امر انتخاب شدند و بتدریج در دانشگاههای دیگر نیز شکل گرفت .

 

وظایف اصلی واحدها

حمایت از انجام پژوهشهای بالینی

ارائه خدمات پژوهشی به محققین در خصصوص مشاوره‌های تخصصی ،متدولو‍‍‍ژی، مقاله نویسی ،کداخلاق پزشکی

برگزاری کارگاههای آموزشی