برنامه خدمات مشاوره ای مرکز


ساعت

نوع مشاوره

نام مشاور

ایام هفته

12-8

مشاوره آماری

خانم دکتر خانجانی

شنبه ها

13-8

مشاوره پروپوزال نویسی

مصطفی عسکری

چهارشنبه ها

13-8

مشاوره نگارش مقالات

مصطفی عسکری

چهارشنبه

12-8

بررسی طرح ها

شورای پژوهشی

پنجشنبه ها