مدیر سیستم
  برگزاری گارگاه دو روزه روش تحقیق
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1391/06/29
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

به اطلاع شرکت کنندگان در گارگاه روش تحقیق مقدماتی رسانده می شود جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه به دفتر پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان مراجعه فرمایند