مدیر سیستم
  لیست اعضا شورای پژوهشی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1391/07/05
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

cv

رشته تخصصی

سمت در مرکز

نام و نام خانوادگی

ردیف

cv

نفرولوژی

رئیس مرکز

دکتر عباس اطمینان

1

cv

ENT

سرپرست مرکز

دکتر علی اصغر عربی

2

cv

اپیدمیولوژی

عضو

دکتر نرگس خانجانی

3

cv

ENT

عضو

دکتر محمد علی دامغانی

4

cv

قلب و عروق

عضو

دکتر حمیدرضا نصری

5

cv

نورولوژی

عضو

دکتر کاوه شفیعی

6

cv

رادیولوژی

عضو

دکتر محمد صبا

7

cv

بیهوشی

عضو

دکتر مهدیه شریف زاده

8

cv

چشم پزشکی

عضو

دکتر مجید شمس

9

cv

نفرولوژی

عضو

دکتر مریم السادات موسوی

10