مدیر سیستم
  مرکز توسعه تحقیقات بالینی شفا
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/02/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :


در اسفند ماه سال 1395 مجوز فعالیت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا به صورت مصوب به تصویب رسید و این مرکز در لیست مراکز توسعه تحقیقات بالینی کشور قرار گرفت