مدیر سیستم
  اهداف و برنامه ها
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/07/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

هدف کلی:

- توسعه پژوهشهاي باليني

شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظور توسعه کمی و

کيفي پژوهشهاي باليني و هدايت آنها به سوي اولويت ها به موجب اين آئين نامه درمراکز آموزشي-درماني

تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشي راه اندازي مي شوند .

اهداف اختصاصي :

١- تشويق وترغيب پژوهشهای بالينی در دانشگاهها

٢- فراهم آوردن تسهيلات موردنياز پژوهش هاي باليني

٣- توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره باليني

٤- ارتقا کمی وکیفی مقالات پژوهشي